TREE HOUSE

Stambena zgrada


Naziv Projekta Tree house
Grad Sarajevo
Država Bosna i Hercegovina
Bruto površina 2515 m²
Godina 2008
Autorski tim Emir Salkić, Muhamed Serdarević, Armin Mešić

Analiziranjem urbanističkih elemenata koji su uticali na međusobne odnose veličinu i oblik objekta, dolazi se do obrazloženja osnovnih karakteristika funkcionalne sheme. Orijentacija objekata u pravcu sjeverozapad-jugoistok po dužoj osi uslovilo je odnosom spram propisanih parametara Regulacionog plana, a pagodno je sa stanovišta ostvarivanja kvalitetne insolacije objekata i mogućim vizurama koje se otvaraju prema okolini. Kada se pasmatra objekat koji se nalazi direktno uz ulicu Senada Poturka Senčija objekat je u arhitektonsko-kompazicionom smislu postavljen i oblikovan taka da posredno produžava i ocrtava perspektivu ulice u kompoziciji sa objektom koji se nalazi na istoj strani ulice a od kojeg je odvojen neizgrađenom i djelomično ozelenjenom površinom. Pored prostora na prizemnoj, prvoj, drugoj i mansardnoj etaži sa isključivo stambenom namjenom objekta raspolaže i sa poslovnim dijelom smještenim u suterenu. Ulazi u objekat su postavljeni iz nivoa suterena, koji je sa južne strane otvoren obzirom da se travnata parkovska površina u vidu skarpe penje prema koridoru kojim bi u budućnosti trebalo da prođe tramvajska linija, a koji je u osovini sa glavnom trgovačkom longitudinalnom koja se prostire kroz cijelo naselje Dobrlnja. Na ovaj način omogućeno je distanciranje od ulice, prilaz sa parkinga bez uzurpiranja javne kolske saobračajnice, komforniji i praktičniji pristup stubištima, preko svojevrsnog polu-javnog prostora, djelomično natkrivenog samim objektom, što daje dodatnl kvalitet korištenja zajedničkog dvorišta koje je sada predviđeno kao jedini pristupni prostor za ulaz u stubišta i dalje u stanove i pristup u poslovne prostore. Forlrani su i dijelovi popločanog i ozelenjenog dvorišta. lspod razine kolovoza, odjeljeni ogradom od ivičnjaka, čime se okupljanje stanara ili igra djece i njihov boravak ispred zgrade može smatrati znatno sigurnijim po pitanju izlaganja kontaktu sa kolskom saobračajnicom. Svako stubište na različitim etažama obrazuje prostor koji u toku velikih vrućina omogućava vjetrenje ne samo stubišta već i stanova, obrazujući stalan protok i cirkulaciju vazduha. Stambene jedinice su uglavnom organizovane kao stanovi koji su orjentisani na dvije strane, što je dodatni kvalitet. Na tri stambene etaže organizovana su 33 stana.