BAZEN BANOVIĆI

Zatvoreni bazen Banovići


Naziv Projekta Bazen Banovići
Grad Banovići
Država Bosna i Hercegovina
Bruto površina 1355 m²
Godina 2008
Autorski tim Emir Salkić, Muhamed Serdarević

Zalažući se za koncept kutlurnog kontinuiteta vezan za tradiciju, a na socljalnom planu, potrebno je razmotriti izgradnju koja formira pozitivni vanjski prostor, poluzatvoren, kojl je moguće definisati i osjećati kao unutrašnji. Prostor ne moze stvarati humanije odnose među ljudima, all može biti osnova, okvir za njihovo ostvarenje. S druge strane posmatrani lokalitet ne može ponuditi potpuno zatvoreni prostor, što samom dispozicijom objekta , a djelom valorizacljom i značenjem same lokaclje u šire posmatranom kontekstu tj, javnosti prostora. Rekreaciona zona, nameće i urbanizaciju samog lokaliteta po mogućnosti na sjevernom dijelu same parcele koja će uzeti učešće u kompletnom novo fromiranom pješačko-rekreacionom potezu od same saobraćajnice koja je kompletno urbanizirana prema Vidikovcu-VIDOVOJ GLAVI koja je i sama prije bila rekreaciona zona. U širem kontekstu cijeli lokalitet se može posmatrati kao rekreaciona zona na kojoj se dalje mogu organizovati manji pa čak i veći lokalitet za zabavu lgru i rekreaclju. Ti lokaliteti mogu biti iskazani u vidu igrališta kao što su košarkaško i odbojkaško pa čak i tenisko, kao i u vidu manjih punktova na kome se igraju mala djeca. Uslovi arhitektonsko-urbonističkog oblikovanja odnose se na poštivanje okoline i ambijentalne sllke. Dekle, u svemu teži stvaranju kvalitetnog ambljenta kroz stepenovanje prostora u smislu: ullca - pristupna sekvenca - objekat, uspostavljajući potpun i adekvatan odnos prema okolini ne izbjegavajući po svaku cijenu i kontrast koji je također složen kreativni čin. Samo oblikovanje objekat bazena je proizašlo iz oblika koji se mogu naći u tradici šireg lokaliteta. Naime na prostoru Banovića postoji stećak Božićka Banovića koji svojim volumenskim proporcijama sa malim modifikacijama u potpunosti zadovoljava prostorne kapacitete buduće opne bazena. Premo tome, lzgled i volumen bazena proizilaze iz "stećka" kao osnovne ideje i kao inspiracije za sam izgled objekta. Ulaz u objekat predstavlja pukotinu na stećku koja je konceptualno "preslikana" na jugoistočnoj fasadi. Analiziranjem urbanističkih elemenata koji mogu uticati na međusobne odnose velićinu i oblik objekta. Dolazi se do obrazloženja osnovnih karakteristika funkcionalne sheme. Orljentacijom objekata sjeverozapad-Jugoistok po dužoj osi pretpostavljena je optlmalna mogućnost insolacije kako u zimskom tako i u ljetnom periodu. lnsolacija u ljetnom periodu je opimalna iz razloga što se objekat flzički otvara prema vanjskom prostoru kojl se može koristiti kao sunčalište ali je od vanjskog svijeta zaštićen gustim rastinjem koji predstavlja vizuelnu barijeru. Objekat je u arhitektonsko-kompozicionom smislu koncipiran kao jeden volumen koji svojim proporcijama proizilazi iz modifikovanog volumena stećka koji se često nalazi na tim prostorima, s tim de je ulaz tretiran u smslu fizičkog loma stećka i predstavlja prodor u unutrasnjost samog stećka odnosno bazena. Nastojanje de se dijelovi objekta uklope u ukupnu sliku parcele okušano je u vertikalnom smislu gradacijom gabarita.